Min släktforskning

 

 

Arkiven - introduktion till kyrkböcker och mantalslängder

 

Det är nu dags att börja lära sig lite om de arkiv som finns i Sverige där du kan söka uppgifter om dina förfäder och släktingar. Själva grundstommen för släktforskningen är kyrkoarkiven. Kyrkan var tidigare ansvarig för folkbokföringen i Sverige fram till 1991 då Skatteverket tog över uppgiften.

Kyrkböckernas uppkomst

De äldsta kända förteckningarna över en befolkning uppkom redan under rommarriket, vilket gjordes genom muntlig självdeklaration vart fjärde eller femte år inför censorer. Dessa uppgifter antecknades i mantals- och skattelängder. Under rommarriket fördes även mönsterrullor över värnpliktiga.

Med det rommerska civilregistraturet som förebild började sedemera den kristna kyrkan att registrera församlingsmedlemmar redan från 200-talet. Denna registrering blev dock inte långvarig utan kom snart att upphöra.2

Under medeltiden började folkbokföring att tas upp igen, och den äldsta kyrkoboken som finns bevarad till vår tid är från Givry i östra Frankrike, det är en förteckning över begravna 1334. Det är sällsynt i Europa med kyrkoböcker före 1500-talet. År 1497 presenterade kardinalen Francisco Xim└nez de Cisneros ett dopregister i Toledo, Spanien, vilket kom att bli en modell för den registrering som katolska kyrkan kom att införa i resten av Europa. År 1563 vid den tridentinska kyrkomötet ålades alla präster att föra dop- och vigselregister, vilken var en del av motreformationen1.

Prästerna kom att med hjälp av länsman och kyrkans sexmän att upprätta mantalslängder upptagande alla män mellan 15 och 60 år som övergavs till utskrivningskommissarierna för att få folk till soldater. Antagligen har prästerna därför haft viss koll och anteckningar om befolkningen i socknarna under medeltiden fram till 1600-talet, dessa finns dock inte bevarade.2

Något som är mer säkert är att de medeltida prästerna förde böcker över ekonomin i socknarna, inkusive gåvor och fester som skulle hållas till minne av enskilda kyrkors välgörare. Första gången dessa böcker omnämns och att sådana register skall hållas är i 1571 års kyrkoårdning.

I Sverige kom de första kyrkböckerna först på 1600-talet och då på privat initiativ av biskopar och präster. Ärkebiskopen Olaus Martini förmanade år 1608 under ett prästmöte att föra bok över alla barndop, vigslar, trolovningar och register "opå alt annat, som wårdar någott". Den första föreskriften om husförhörslängd och kyrkobokföring i Sverige utfärdades för Västerås stift av Johannes Rudbeckius under 1620-talet vilket ledde till att man i Västmanland och Dalarna kan följa husförhörslängder ända från 1620-talet, något som kom att bli mer allmänt i resten av Sverige först många gånger efter år 1750 1,2. Den äldsta svenska kyrkoboken är en dödbok för Helga Trefaldighets församling i Uppsala 1608-1615.2

Kykoordningen av år 1571 föreskrev att för att få ta nattvarden måste vederbörande kunna fader vår, tron och budorden. 1596 kom domkapitlet i Uppsala att besluta att prästerna skulle resa omking i socknen och sammankalla ett byalag eller två i taget och hålla förhör. Det var dock Johannes Rudbeckius som var först med föreskrifter om förhörslängder som skulle uppta alla över 10 års ålder med anteckningar om hur många katekessytecken en och var kunde läsa, hur många stycken personen kunde ur Luthers förklaring och om hans/hennes förståelse.

År 1631 kom kunglig instruktion att biskopen skulle se till att alla kyrkor hade längder för att anteckna bland annat döpta och begravna. 1633 kom biskop Botvidi att föreslå att ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng skall tillåtas att komma in i någon socken utan brev med dott besked om deras ära. Detta är alltså vår första föreskrift om flyttningsbetyg.

Karl XI tillsatte 1684 en kommission av adliga jurister för att arbeta fram en ny kyrkolag, resultatet blev en ny lag den 3e september 1686 (utkom 1687 och bekatgjordes i landet 1688). Denna lag kom sedan att gälla fram till 2000 (givetvis med stora förändringar). Det är också denna lag som kom att ligga till grund för vår moderna folkbokföring och alla de kyrkoböcker som du snart kommer att bekanta dig med. Viktiga punkter i lagen var:

 • 2 kap 10 ′: "Presterna skola hålla wisse längder på alle sine åhörare, Huus ifrån Huus, Gård ifrån Gård, och weta besked, om theras framsteg och kunnskap uti theras Christendoms stycken".
 • 3 kap 12 ′Prästen skal uti Kyrckeboken anteckna Orten och Dagen, hwar och när ett Barn födt är, såsom och när thet döpt warder, jämwäl Barnetz, dess Föräldrars och theras Namn, som Wittnen til dess döpelse warit hafwa."
 • 24 kap 8 ′"Dheslijkes ingifwa en Längd, med Columner, angående sitt Sochnefolckz förkofring i Catechismi lära, efter hwilken förteckning, the och föliande Dagen skola förhöras.
 • 24 kap 22 ′: "besökia sine Åhörare, thet ena Huset efter thet andra, när the å båda sijdor kunna ther til hafwa bequemlig tijd och lägenheet"

Hur dessa kyrkoböcker skulle se ut klargjodes i tolv punkter:

"Sedan frarntagas Kyrckioböckerna, uti hwilka, under wissa Blad och Titlar införes.

 1. Inventaria på alt thet som Kyrckian äger, i löst och fast, med all then underrättelse som ther til hörer.
 2. Kyrckiones inkomster, af hwad Namn the och måge wara.
 3. Prästegårdz Inventarium, och dhes tilhörige ägor.
 4. Bänkelängden, hwar uti Åhr efter Åhr, the förandringar som dher wid skee, skola upteknas: Men twistige måhl om Bänckar, som intet med förlijkning kunna slättas, höra under werldzlig Rätt.
 5. Räkningen på inkomst och utgift, för hwart åhr särskilt, under Credit och Debet rätteligen författad, samt underskiifwin af Kyrckioherden och Kyrckiowärdarna, sedan hon i Församlingens närwaro är upläsen, och sanfärdig befunnen.
 6. Hwad som i Sochnestämma slutit är, Kyrckiones nödtorft angående.
 7. Hwad sälsamt i Sochnen sig tildragit hafwer, bestående af ens eller annans synnerlige gode eller onde bedrift, eller och thet, som utom Naturens ordentelige skickelse, i Elementerne, eller på quicht och dödt, sig teer och wijsar, som wärdt är at upteckna.
 8. Visitations Acterne.
 9. Alle Brudefolck, med dheras och Föräldrarnas Namn, samt underrättelse, hwadan the äre komne, och hwad Witnesbörd the haft hafwa.
 10. Alle Barns, så ächtas, som oächtas, med dheras Föräldrars och Faddrars Namn, födelse- och döpelse Dag, så och Orten ther the födde äro.
 11. The aflednas Namn, som i Kyrckian eller på Kyrckiogården äre begraftie, med kort underrättelse om dheras Lägerställen, stånd, wilkor, lefwerne och ålder.
 12. Theras Namn, som tijd efter annan flyttia in uti, eller utur Församlingen, med efterrättelse, hwadan the komne äro, huru the sig förhållit, och hwart the fara Skrifteboken, eller then förteckning på Sochnefolket, under By och bolag, för deeld i wisse Columner, ther uti hwars och ens, som läsa kan, framsteg i Catechismi lära, beskrifwit warder, inrättas särskilt, och skal af Prästen, med sine Titlar, ställas i behörig richtigheet, emellan then Dagen Visitationen förkunnas, och tå hon hålles.

En kyrkobok som inte omnämndes i algen men som dock kom att bli ganska vanlig är kommunionslängderna. För den som ville begå nattvarden så var det anmälningsplikt, något som skedde muntligen. På detta sätt kunde prästen veta hur mycket vin och oblater som behövdes, och han kunda också kontrollera att alla som villa ta nattvarden hade rätt till det. Eftersom anmälningarna skedde muntilgen (få kunde läsa och skriva på den tiden) så behövde prästen anteckningar itll stöd för minnet. Av dessa kommunionslängder finns det två typer, den ena är bara i tidsföljd nedskriven förteckning, den andra är som i förhörslängden, uppställd hus för hus, går för gård. Ofta kom även förhörslängden (katekisationslängden) att slås samman med kommunionslängden och även uppta ateckningar om såväl kristendomskunskap och nattvardsgång.

Konventikelplakatet från 1726 påbjöd husförhör över hela landet, noteringar som ofta gjordes i form av kladd för att senare renskrivnas. Tyvärr bevarades inte alltid dessa kyrkböcker utan försvann. Ett tag in på 1700-talet kom förhörslängderna att kallas för husförhörslängd. I konventikelplakatet står: "Ty skola Prästerne efter theras Sed och Ämbetes skyldighet wara förbundne troligen sin anförtrodde Hiord at wårda och utom de vanlige Catechismi förhör i kyrckian esomoftast besöka sine Åhörare i deras huus eller där sådant beqwämligen ej låter sig giöra då några huus i staden och byar på landet i sänder sammankalla på det de med all Säkerhet måge förnimma deras framsteg i Christendomen och dem til den rätta Salighetens grund och kundskap föra ...."

Dessa kyrkböcker utgör stommen som släktforskare, men de är ingalunda det enda materialet som finna att tillgå.

Mantalslängder

Den tidigaste folkbokföringen i Sverige var inte kyrkböckerna, utan istället var det den militära folkbokföringen med bl.a. utskrivningslängder. Dessa finns från medeltiden och fram till 1600-talet. Den äldsta registret är från 1530-talet och utgörs av namnlistor med uppgift om utbetald lön till Gustav Vasas knektar.

1552 bestämde kungen att kronans och adelns fogdar skulle registrera alla knektar i varje härad, socken och by, var för sig, inklusive den lön som erhålligt. Vanliga beteckningar på dessa register är mantal och mantalsbok

1602 förändrades systemet till att för var tionde gård så skulle en soldat utnämnas och mantalslängder skulle upprättas för alla män mellan 15 och 50 år gamla. Soldaten skulle tas från den gård som hade flest inneboende. Några år in på 1600-talet blev ordet rulla vedertaget namn på de gamla knektregistren. Reglerna för detta system kom att förändras flera gånger, bl.a. så beslöt Gustaf II Adolf att alla bönder mellan 15 och 70 år skulle upptas i mantalslängderna. Under 1600-talet kom också syftet för mantalsskrvningen att även innefatta beskattning mer än att bara skriva ut soldater2.

Många fler arkivbildare finns som man som släktforskare kommer att ha användning av, förutom kyrkoarkiv och krigsarkiv så är det särskilt de juridiska arkiven med bl.a. domböcker och bouppteckningar. Föreningsarkiv kan också vara intressanta, särskilt för den som forskar från slutet av 1800-talet och frammåt. Dessutom finns privatarkiv, mediaarkiv m.m. Mycket mer finns, tänk på att det t.ex. bara på Riskarkviets avdelning i Stockholm finns 30 hyllmil med material!

Riksarkivet

Ansvarig för arkiven är Riksarkivet, som är en av Sveriges äldsta myndigheter och som bland annat har det material som nämns ovan. NAD, Nationell Arkivdatabas är Riskarkivets databas.

Riksarkivets olika arikivhenheter har forskarsalar. Dessa arkivenheter är:

Du har nu fått en bakgrund till de viktigaste arkivtyperna för en släktforskare som precis skall börja. Nästa steg är att bestämma hur vi skall närma oss arkiven och vilka alternativ vi har.

Källor och referenser

1. Krykbok - Wikipedia 2010-10-25

2. Wannerdt, Arvid, Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler, RSV, 2010-10-25

Kommentarer och diskussioner

blog comments powered by Disqus

 

  

För den som vill börja släktforska finns det en hel del böcker och litteratur att tillgå. Nedan finns några av de vanligaste böckerna, listade i de steg du troligtvis kan behöva använda dem:

Börja släktforska : genvägar till din släkts historia av Per Clemensson och Kjell Andersson, 2009. Boken handlar om släktforskning under 1900-talet, med utgångsukt ur ett autentsikt exempel. Ger bland annat tips om hur man intervjuar äldre släktingar, inventerar gamla saker, förvaring och inventering av fotografier, folkbokföring, databaser, emigranter, källor utanför Sverige, DNA-forskning m.m. Boken är alltså en rejäl genomgång och fördjupning av de moment i släktforskningen som har avhandlats på den här sidan och är en bra fortsatt läsning för den som vill fördjupa sig i 1900-talets släktforskning.

Släktforska steg för steg av Per Clemensson och Kjell Andersson, 2008 är kanske en av de mest kända läroböckerna i släktforskning. Har du tagit dig igenom släktforskningen på 1900-talet och vill börja släktforska på 1800-talet och bakåt så går den här boken igenom hur man skall gå till väga för att få stommen i forskningen. Boken går igenom kyrkoarkiven och de olika källorna där. En verklig familj följs till sutet av 1600-talet. Här finns utdrag ur källor med kommentar, allt från de äldsta kyrkoböckerna till 1900-talets källor och emigranthandlingar. Boken tar även upp hur man släktforskar med hjälp av datorn.

Läsebok för släktforskare: lär dig tyda och läsa gammal handstil av Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell. När du har kommit en bit bakåt i tiden i forskningen blir det också svårare att läsa vad som står i källorna. Övning behövs och det här är en lärobok för släktforskare som vill lära sig att läsa gammal stil. Första delen är en genomgång av det tyska skrivstilen som ligger till grund för texterna på 1600- och 1700-talen. Andra delen är autentiska skrifter med kommentarer. Boken har även övningsuppgifter med facit.

Ordbok för släktforskare av Kent Andersson och Henrik Anderö. När du släktforskar kommer du att hitta många gamla ord som inte längre används, särskilt gällande yrken och sjukdomar. Denna bok kan då komma väl till pass. Boken har ca 20,000 ord som är vanliga inom släktforskning från kyrkböcker, yrkesbeskrivningar m.m.

Släktforska vidare av Per Clemensson och Kjell Andersson, 2009. När du har forskat i kyrkböckerna hittar du ofta ledtrådar till saker där du vill ha mer information, lära känna dina släktingar bättre. Den här boken är en fortsättning på Släktforska steg för steg och ger förslag om hur man kan forska vidare och berättar om källor som har att göra med livets olika skeden, t.ex. skola, utbildning, värnplikt, sjukdom, försäkring och beskattning. Man kan också hitta mer om dem man söker i källmaterial kring olika samhällsgrupper - adel, präster, borgare och bönder, ämbetsmän, arbetare vid gruvor och bruk, soldater och sjömän. Industrisamhällets folk med företagare, tjänstemän och arbetare behandlas också. Här finns också råd kring invandring och minoriteter.

Släktforskarens ordbok: nyckeln till bouppteckningar av Barbro Lunsjö, 2009. För att få mer "kött på benen" är gamla bouppteckningar en utmärkt källa. Dock kan det ofta vara svårt att veta vad de gamla sakerna som omnämns faktiskt är för något.

Släktforskarna och Krigsarkivet: en vägvisare till de militära källorna av Bo Berg , Per Clason , Jan Dahlström , Lars Ericson och Ingrid Karlsson 2007. Boken tar upp forskning i de militära arkiven, en god hjälp för den som vill hitta mer om sina förfäder och släktingar som varit soldater, eller på annat sätt knutna till den svenska krigsmakten.

Mitt liv och min släkt av Rolf Ellnebrand och Johan Schönstedt, 2009. Denna bok hjälper dig att skapa en bok om din egen släkt. Guid till hur du trycker en egen släktbok. Kan vara till hjälp för den som vill ha inspiration för hur forskningen skall presenteras.

Eskil Fredriksson 2010-2011

eskilfredriksson at gmail.com

godaddy stats

Senast uppdaterad: 2011-03-26